FAQ

Wat heb ik nodig om onroerend goed te kunnen kopen?

Om een grondstuk, bedrijf of huis te kunnen kopen in midden Portugal, heeft u een Portugees fiscaal nummer nodig (NIF). Als u bij Terra dos Rios, makelaar in midden Portugal, koopt, regelen wij dat samen met u.

Ook is het handig een bankrekening bij een Portugese bank te openen bijvoorbeeld voor het kunnen laten opstellen van een gegarandeerde bankcheque of andere kosten die niet altijd gemakkelijk via een buitenlandse rekening of buitenlands pasje betaald kunnen worden. Terra dos Rios, makelaar in midden Portugal, ondersteunt u ook bij de benodigde formaliteiten.

Hoe is het onroerend goed geregistreerd?

Onroerend goed is geregistreerd bij het belastingkantoor (Finanças) en bij het kadaster (Conservatória Predial). Elk huis of stuk grond heeft een eigen identificatienummer (artikel).

Er wordt een onderscheid gemaakt in urbaan en niet urbaan onroerend goed. Zo zijn er en ´artigos urbanos´ en ´artigos rústicos´. Globaal genomen kunnen we zeggen dat een huis ´urbaan´ is en een stuk agrarisch land ´rústico´. Huizen met een woonvergunning hebben altijd een urbaan artikel.

Een uittreksel uit het kadaster of het belastingkantoor bevat informatie over onder meer: de locatie, de namen van de (ten tijde van de registratie) aangrenzende buren, het jaar van inschrijving, de naam van de eigenaar of de verschillende eigenaren, een beschrijving van de beplanting als het om grond gaat (zoals het was toen het geregistreerd werd). In bijvoorbeeld Nederland en België zijn we eraan gewend dat het kadaster exacte tekeningen heeft van het eigendom. Dat is in Portugal (nog) niet overal gebruikelijk. In de ene streek is het al verder doorgevoerd dan in de andere. In ons gebied bestaat dat nog nauwelijks.

Hoe herken ik de grenzen?

Een van de meest fascinerende zaken: de grenzen van de grond van het grondstuk, bedrijf of huis dat u wil kopen in midden Portugal. Als er geen tekening is, hoe weet u dan wat van u is en wat van de buren? Grenzen zijn aangegeven met al dan niet natuurlijke kenmerken. Dat kan bijvoorbeeld zijn een beekje, een pad, een stuk graniet, of in de moderne variant: een betonnen grenspaaltje met de initialen van de eigenaar. Omdat we in ons gebied waarin wij als makelaar in midden Portugal opereren nog nagenoeg geen kadastrale kaarten hebben, is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het grondstuk, bedrijf of huis dat u wil kopen in midden Portugal om de grenzen aan te wijzen. Kopers adviseren we dit te laten vastleggen op een topografische kaart omdat deze informatie met het overlijden van de oudere mensen die het meestal haarfijn wisten, aan het verdwijnen is.

Waar mag ik bouwen?

Per gemeente is de bestemming van de grond vastgelegd in een bestemmingsplan (PDM). In dat plan zijn gebieden aangewezen met bestemmingen als: wonen, bedrijven, industrie, agrarisch, natuur, etc.

U bent van plan een huis te bouwen en heeft daarvoor het ideale stuk grond gevonden. Dan wilt u natuurlijk weten of u daar toestemming voor gaat krijgen. Als het stuk grond al als bouwkavel is geregistreerd, is dat snel duidelijk maar desondanks raden we altijd aan om dit door de gemeente te laten bevestigen. Lastiger wordt het als u uw ideale plek afgelegen in de bergen of in de bossen heeft gevonden. Per gemeente en dus per bestemmingsplan, kan de regelgeving verschillen. Daarnaast zal naast het bestemmingsplan gekeken moeten worden naar nationale regelgeving want die kan opeens roet in het eten gooien.

Plaatselijke architecten zijn doorgaans goed op de hoogte van de bouwmogelijkheden  binnen het bestemmingsplan. Zekerheid over de bouwmogelijkheden kunt u verkrijgen via de gemeente. Op uw verzoek geeft de gemeente schriftelijk aan wat de mogelijkheden voor een specifieke locatie binnen het bestemmingsplan zijn.

Wanneer heeft een huis dat u wilt kopen in midden Portugal een woonvergunning?

Als een huis een ´erkend woonhuis is´ dat wil zeggen als het voldoet aan de normen die de Portugese overheid daaraan stelt, heeft het een woonvergunning. De normen die daarvoor gelden zijn sinds 1951 (in het buitengebied geldt soms een latere datum) vastgelegd in de wet. Huizen kunnen alleen als ‘woonhuis’ worden verkocht als ze een woonvergunning (licença/alvará de utilização/habitação) hebben of als er een bewijs is dat het woonhuis voor 1951 geregistreerd is.

Scroll naar boven